• Ocean Skin
  • Shiseido Anessa
  • Voodoo Cream

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ?

หลังจากแจ้งชำระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น วันอาทิตย์และวันหยุดราชการที่ไปรษณีย์ ปิดงดส่งของและไม่นับวันดังกล่าวในระยะเวลาดำเนินการจัดส่งค่ะ

•ได้รับสินค้าภายใน 1-2วัน สำหรับเขตกทม.และปริมณฑล

•ได้รับสินค้าภายใน 1-3วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคกลาง

•ได้รับสินค้าภายใน 2-4วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคเหนือ

•ได้รับสินค้าภายใน 2-4วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคตะวันออก

•ได้รับสินค้าภายใน 2-4วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•ได้รับสินค้าภายใน 2-5วัน สำหรับเขตจังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต,ยะลา อาจได้รับล่าช้า)

•สำหรับการจัดส่งด่วน EMS สินค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3วัน. ทั่วประเทศ